SOLAR TÉRMICA

Què és la solar térmica?

L'energia solar tèrmica és l'aprofitament de la incidència de l'energia del sol sobre una superfície, en el cas que ens pertoca són els col·lectors solars, els quals es poden dividir en diverses classes i formes, segons la temperatura que calgui. Nosaltres ens centrarem en l'ús no industrial, o sigui el destinat a habitatges o ús no industrial.

COL·LECTOR DE TUBS BUITS

COL·LECTORS PLANS


Els col·lectors que aquí contemplarem són els tubs de buit i els plànols. Els primers estan compostos per col·lectors de tubs de vidre que escalfen un fluid d'aigua+glicol, aquesta tipologia està pensada per a ubicacions on es necessiti molts kw/m2 de captació i per espai no podem posar el sistema de col·lectors plans, o per raons de una orientació desfavorable a la incidència dels raigs solars. El que desafavoreix aquest tipus de col·lectors és un preu més elevat i una fragilitat en el sistema davant els elements mediambientals.

Els col·lectors plans igual que els tubs de buit, capten la incidència dels raigs de l'energia solar, a diferència del primer exemple, aquests panells tenen una capa de vidre de llauna resistència a tota la coberta i sota aquesta un entramat de tubs de coure on flueix a través fluid caloportador glicol+aigua.

El fluid que passa pels col·lectors sol superar els 100ºC, aquest fluid és transportat per conductes mitjançant bombes circulatòries a un acumulador o interacumulador (primari), després es pot emmagatzemar en diferents acumuladors o intercanviadors per poder produir ACS i/o calefacció així com poder escalfar piscines.